Preču katalogs

Privātuma politika

 • 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

  Personas datu apstrādes pārzinis: AKMAS LTD
  Juridiskā adrese: Ateities str. 25 B, Vilnius
  Mūsu kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@akmas.lt
  Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

  Izmantojot mūsu internetveikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.
  Akmas LTD apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami mūsu komercdarbības veikšanai, normatīvo aktu
  prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar
  spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību
  aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.
  Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību, kas nodrošina
  Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.

  2. Personas datu apstrādes nolūki

  2.1 Lai veiktu Jūsu reģistrāciju mūsu internetveikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt saistošas akcijas un pakalpojumus,
  kā arī piedāvātu jums citas priekšrocības un privilēģijas, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.
  2.2 Lai identificētu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā Līguma
  izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju.
  2.3 Lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu,
  atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu.
  2.4 Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski
  vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi,
  kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem,
  komentāriem vai ierosinājumiem.
  2.5 Lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi un nodrošinātu preces pasūtījuma
  veikšanu telefoniski, telefona saruna var tikt ierakstīta. Sarunu ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, izņemot gadījumus, ja tos
  ir pieprasījušas tiesībsargājošās iestādes vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Šo pakalpojumu nodrošina telekomunikāciju pakalpojuma
  sniedzējs, ar kuru esam noslēguši sadarbības līgumu.
  2.6 Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus īpašos piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu,
  mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pirkuma un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju. Jūs
  jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, izmantojot e-pastā piedāvāto automātisko iespēju atteikties no tiem, mainot
  iestatījumus savā profilā, dzēšot saglabātos sīkfailus, zvanot uz mūsu informācijas tālruni +37061021400, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt
  komunikāciju uz e-pastu info@akmas.lt.
  2.7 Lai izskatītu Jūsu iesniegumu preču iegādei uz nomaksu, mēs apstrādājam:

  Vārds;
  Uzvārds;
  Personas kods;
  Personas dokumenta numurs;
  Jūsu personu apliecinoša dokumenta kopija;
  Informācija par Jūsu nodarbinātību;
  Informācija, lai pirms līguma noslēgšanas izvērtētu Jūsu spēju samaksāt pirkuma maksu pa daļām:
  - E-pasta adrese
  - Jūsu iegādāto preču piegādes adrese
  - Tālruņa numurs

  2.8 Lai piedalītos preču un pakalpojumu loterijās un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru.
  Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
  2.9 Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu info@akmas.lt, Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma
  vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu datus tika atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde
  notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim
  un lūgsim Jūsu piekrišanu. Ja kandidāts būs norādījis atsauksmes sniedzēju, mēs apstrādāsim arī tā kontaktinformāciju, lai atlases procesā
  varētu izvērtēt sniegtās atsauksmes. Kandidāta atlases procesā mēs varam iegūt un apstrādāt informāciju arī no personāla atlases uzņēmumiem.

  3. Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

  Informējam, ka izsūtīsim tehniskā atbalsta e-pastu 72h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu internetveikalā. Tas ir
  nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.

  4. Personas datu glabāšanas laiks

  Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta
  vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti,
  kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

  5. Personas datu nodošana

  5.1 Maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nododam pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.
  5.2 Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo
  datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.
  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.
  5.3 Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas
  juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

  6. Personas datu apstrādes vieta

  Mēs, galvenokārt, apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ,
  izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus šeit.

  7. Bērni

  Mēs nesniedzam pakalpojumus personām, kas nav sasniegušas 14 gadu vecumu. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam
  augstāk minēto personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.

  8. Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

  Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:
  8.1 piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  8.2 pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, ielogojoties savā profilā;
  8.3 dzēst savu personas datus, izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus;
  8.4 atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei;
  8.5 ierobežot savu datu apstrādi - tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
  8.6 pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
  8.7 vērsties Datu valsts inspekcijā.

  Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot formu uz juridisko adresi Ateities str. 25 B, Vilnius, uzrādot
  personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
  Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
  mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

  Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2019. gada 30.septembrī.
  Lai saglabātu privātuma politiku savā datorā, atveriet saiti Privātuma politika un spiediet saglabāt.